side

Podmínky

Materiály na těchto webových stránkách (dále jen „stránky“) poskytuje informační centrum Cyber Security Corporate (dále jen „Informační centrum Cyber Security Corporate“) jako službu svým uživatelům a mohou být používány pro informační účely pouze v souladu s níže uvedenými ustanoveními. Stažením jakýchkoli materiálů z těchto stránek nebo jiným způsobem jejich použití jako uživatel ( dále jen „vy“) souhlasíte s těmito podmínkami (dále jen „dohoda“). Jestliže s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte tyto stránky ani z nich nestahujte žádné materiály. Souhlasíte s tím, že tato dohoda (a pokud jste uživatelem, který se zaregistroval na tomto webu (dále jen „registrovaný uživatel“), jakákoli ustanovení zahrnutá do procesu registrace) je úplným a výlučným prohlášením dohody mezi informačním centrem Cyber Security Corporate a vámi , které nahrazuje jakýkoli návrh nebo předchozí dohodu, ústní nebo písemnou, a jakoukoli další komunikaci mezi vámi a informačním centrem Cyber Security Corporate týkající se předmětu této dohody.

INFORMAČNÍ CENTRUM Cyber Security Corporate MŮŽE TUTO DOHODU KDYKOLI POZMĚNIT AKTUALIZACÍ TOHOTO PŘÍSPĚVKU. TUTO STRÁNKU BYSTE MĚLI OBČAS KONTROLOVAT, PROTOŽE NA NÍ ZVEŘEJNĚNÉ PODMÍNKY JSOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ. URČITÁ USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK MOHOU BÝT NAHRAZENA VÝSLOVNĚ URČENÝMI PRÁVNÍMI OZNÁMENÍMI NEBO PODMÍNKAMI NA URČITÝCH STRÁNKÁCH TOHOTO PORTÁLU.

VŠEOBECNÉ:

Tyto stránky fungují jako fórum, které vám umožní vyhledat a identifikovat určité dodavatele softwaru a služeb (dále jen „dodavatelé“). Informační centrum Cyber Security Corporate nekontroluje načasování ani způsob, jakým vám jsou produkty nebo služby dodavatele (dále „produkty“) dodávány, a nezaručuje dokončení kterékoli transakce. Informační centrum Cyber Security Corporate může na základě svého výhradního uvážení kdykoli odmítnout komukoli poskytovat služby v rámci těchto webových stránek.

INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH:

Cyber Security Corporate® je ochranná známka společnosti Headley Media Technology Division Ltd pro její hodnotící služby pro odborníky a profesionály, konkrétně pro poskytování online služeb, pomocí kterých se potenciální kupující mohou dozvědět o produktech a službách. Všechny ostatní názvy značek, produktů, služeb a procesů uvedené na těchto webových stránkách jsou ochrannými známkami příslušných držitelů. Ochranné známky Cyber Security Corporate lze používat veřejně pouze s písemným souhlasem Cyber Security Corporate. Správné používání ochranných známek Cyber Security Corporate v reklamě a propagaci produktů Cyber Security Corporate si vyžaduje náležité potvrzení. Odkaz na nebo použití produktu, služby nebo procesu neznamená doporučení, schválení, přidružení nebo sponzorování daného produktu, služby nebo procesu ze strany Cyber Security Corporate.

LICENCE NA JEDNU KOPII:

Není-li na těchto stránkách uvedeno jinak, můžete si stáhnout omezené kopie informací nebo softwaru (dále jen „materiály“), které se na těchto stránkách nacházejí, pouze pro vaše osobní, nekomerční interní použití, pokud k tomu není speciálně uděleno písemné povolení informačního centra Cyber Security Corporate, nebo pokud to nedovolují licenční podmínky přiložené nebo poskytnuté s jednotlivými materiály. Toto je licence, nikoli převod titulu, a podléhá následujícím omezením. Nesmíte: (a) používat jakýkoli automatizovaný proces nebo softwarového robota k prohlížení, stahování, tisku nebo jinému použití obsahu ze stránek informačního centra Cyber Security Corporate. (b) používat kteroukoli ze stránek nebo obsahu za účelem poskytování nabídek jakéhokoli produktu řešení nebo služby společnostem, které mají údaje nebo obsah zahrnutý na stránkách, (c) upravovat materiály nebo je používat pro jakékoli komerční účely , nebo jakékoli veřejné zobrazení, představení, prodej nebo pronájem, včetně, ale bez omezení na, zveřejnění materiálů na jakémkoli síťovém počítači nebo jejich vysílání v jakémkoli médiu; (d) dekompilovat, zpětně analyzovat nebo rozebírat softwarové materiály s výjimkou a pouze v rozsahu povoleném příslušnými zákony; (e) z materiálu odstranit kterékoli upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva; (f) materiály převést jiné osobě. Souhlasíte, že zabráníte neoprávněnému kopírování materiálů. Informační centrum Cyber Security Corporate si vyhrazuje všechna práva, která tato dohoda výslovně neuděluje.

VLASTNICTVÍ MATERIÁLŮ:

Tyto stránky a na nich umístěné materiály podléhají autorským právům a jsou chráněny celosvětovými autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony o duševním vlastnictví a smluvními ustaveními a nesmí být jakýmkoli způsobem kopírovány, reprodukovány, upravovány, publikovány, nahrávány, zveřejňovány, přenášeny nebo distribuovány bez předchozího písemného souhlasu informačního centra Cyber Security Corporate. S výjimkou případů, kdy je tak výslovně stanoveno v tomto dokumentu, vám informační centrum Cyber Security Corporate a jeho dodavatelé nepřímo, implicitně, estoppels ani jinak neposkytují žádné výslovné ani předpokládané právo na základě jakýchkoli patentů, autorských práv, ochranných známek nebo informací o obchodním tajemství. Další práva vám může udělit informační centrum Cyber Security Corporate písemně nebo je začlenit jinde v materiálech.

HESLA:

Jste-li registrovaný uživatel, vydá vám informační centrum Cyber Security Corporate určitá hesla a identifikační čísla uživatelů pro přístup do určitých oblastí stránek. Souhlasíte, že taková hesla a identifikační čísla uživatelů, která vám byla vydána, nezpřístupníte žádné třetí straně.

UKONČENÍ PŘÍSTUPU:

Pokud porušíte kteroukoli z podmínek této smlouvy, může informační centrum Cyber Security Corporate podle svého výhradního uvážení (a) pozastavit váš přístup do určitých částí stránek, nebo (b) ukončit váš přístup do určitých částí stránek. To, zda porušení povede k pozastavení nebo ukončení, závisí na několika faktorech, mimo jiné včetně závažnosti porušení, potencionálnímu poškození ostatních uživatelů nebo informačního centra Cyber Security Corporate a tom, zda se porušení opakuje, nebo došlo k nápravě. Pokud informační centrum Cyber Security Corporate pozastaví nebo ukončí vaše právo na přístup nebo používání stránek informačního centra Cyber Security Corporate, centrum vám pak takové kroky oznámí do 24 hodin. Po ukončení okamžitě zničíte materiály a všechny zde uvedené licence okamžitě skončí.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI:

TYTO STRÁNKY A JAKÉKOLI MATERIÁLY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. INFORMAČNÍ CENTRUM IT CORPORATION A/NEBO JEHO PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPLATNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI URČITÝ ÚČEL. INFORMAČNÍ CENTRUM Cyber Security Corporate ANI JEHO DODAVATELÉ NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY JAKÉHOKOLI TYPU (VČETNĚ ŠKODY NÁSLEDKEM ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY INFORMACÍ) VZNIKLÉ NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ NEBO STRÁNEK, I KDYŽ BYLO INFORMAČNÍ CENTRUM Cyber Security Corporate INFORMOVÁNO O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. INFORMAČNÍ CENTRUM Cyber Security Corporate ANI ŽÁDNÝ Z JEHO ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZÁSTUPCŮ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZTRÁTY VZNIKLÉ NÁSLEDKEM ČI VE SPOJENÍ S TOUTO SMLOUVOU, BEZ OHLEDU NA DRUH NÁROKU, V ČÁSTCE, KTERÁ PŘEKRAČUJE VYŠŠÍ Z (A) CELKOVÝCH POPLATKŮ, KTERÉ JSTE ZAPLATILI SPOLEČNOSTI (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH), NEBO (B) STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100 $).

Protože některé jurisdikce nepovolují vyloučení či omezení vedlejších či následných škod, výše uvedená omezení pro vás nemusí platit. Bez omezení výše uvedeného byste si měli být vědomi toho, že materiály mohou obsahovat chyby, opomenutí, nepřesnosti nebo zastaralé informace. Informační centrum Cyber Security Corporate neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se úplnosti, přesnosti, přiměřenosti, aktuálnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli materiálů a nenese odpovědnost za nedostatek výše uvedených. Informační centrum Cyber Security Corporate se nezavazuje k aktualizaci materiálů.

UVOLNĚNÍ:

Informační centrum Cyber Security Corporate není stranou žádné skutečné interakce mezi dodavateli a vámi. Informační centrum Cyber Security Corporate proto nemá žádnou kontrolu nad kvalitou, bezpečností nebo zákonností dodavatelů nebo jejich služeb. Vy nesete plnou odpovědnost za veškeré činnosti vykonávané prostřednictvím vašeho účtu při přístupu stránek. Informační centrum Cyber Security Corporate nemůže a nekontroluje, zda dodavatelé dokončí jejich služby a splní povinnosti. Dále není pro informační centrum Cyber Security Corporate komerčně možné ověřovat dodavatele a informační centrum Cyber Security Corporate nemůže potvrzovat a nepotvrzuje, že každý dodavatel je tím, za koho se vydává. Informační centrum Cyber Security Corporate vám doporučuje, abyste při používání internetu dodržovali bezpečné obchodní postupy. Informační centrum Cyber Security Corporate vás také vyzývá, abyste komunikovali přímo s dodavateli ze stránek, aby vám pomohli zjistit, s kým jednáte. Informační centrum Cyber Security Corporate (a jeho zástupce a zaměstnance) zbavujete odpovědnosti za jakékoli nároky, požadavky a škody jakéhokoli druhu a povahy (včetně, ale bez omezení, skutečných, následných, zvláštních, represivních a náhodných škod), známé i neznámé, bez ohledu, zda na ně existují podezření, zveřejněné i nezveřejněné, vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem související s vaším vztahem s dodavateli nebo službami poskytovanými dodavateli nebo jakýmkoli jednáním nebo opomenutím dodavatele. Informační centrum Cyber Security Corporate v žádném případě neponese odpovědnost za žádné právní kroky, které proti vám podniknou dodavatelé.

PŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮ:

Jakýkoli materiál, jakékoli informace nebo jiná komunikace, které přenesete nebo odešlete na tyto stránky, budou považovány za nedůvěrné a nechráněné (dále jen „komunikace“). Informační centrum Cyber Security Corporate nebude mít ve vztahu ke komunikacím žádné závazky za předpokladu, že s informacemi identifikujícími jednotlivé osoby bude nakládáno způsobem uvedeným níže. Informační centrum Cyber Security Corporate a jeho zástupci budou moci kopírovat, zpřístupňovat, distribuovat, začleňovat a jinak používat komunikace a všechna data, obrázky, zvuky, text a další v nich obsažené položky pro jakékoli komerční nebo nekomerční účely za předpokladu, že s informacemi identifikujícími jednotlivé osoby bude zacházeno způsobem uvedeným níže. Na těchto stránkách nesmíte zveřejňovat nebo na ně či z nich převádět jakékoli nezákonné, výhružné, urážlivé, hanlivé, obscénní, pornografické nebo jiné materiály, které by porušovaly jakýkoli zákon nebo práva třetí strany.

POUŽITÍ INFORMACÍ IDENTIFIKUJÍCÍCH JEDNOTLIVÉ OSOBY:

S informacemi identifikujícími jednotlivé osoby, které jste zaslali do informačního centra Cyber Security Corporate prostřednictvím formulářů na těchto stránkách, se zachází v souladu se zásadami ochrany osobních údajů informačního střediska Cyber Security Corporate umístěnými na těchto stránkách. Potvrzujete, že jste si tyto zásady přečetli a že jste jim porozuměli.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY:

Jakékoli odkazy na těchto stránkách vám mohou umožnit opustit stránky informačního centra Cyber Security Corporate a přejít na další webové stránky. Propojené stránky nejsou pod kontrolou informačního centra Cyber Security Corporate a informační centrum Cyber Security Corporate nenese odpovědnost za obsah, jeho přesnost ani za jakýkoli jiný aspekt jakýchkoli připojených webových stránek nebo jakéhokoli odkazu obsaženého na webových stránkách odkazu. Informační centrum Cyber Security Corporate si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jakýkoli odkaz nebo program s odkazem. Informační centrum Cyber Security Corporate nepodporuje společnosti ani produkty, na které vkládá odkazy, a vyhrazuje si právo uvést to na svých stránkách. Pokud se rozhodnete navštívit některé z webových stránek třetích stran propojených s těmito stránkami, činíte tak výhradně na své vlastní riziko.

UDŠKODNĚNÍ:

Tímto souhlasíte, že na své vlastní náklady odškodníte, budete chránit a bránit informační centrum Cyber Security Corporate před a proti jakýmikoli ztrátami, náklady, škodami, odpovědnosti nebo výdaji vyplývajícími nebo souvisejícími s jakýmkoli nárokem, žalobou nebo obviněním třetích stran vůči informačnímu centru Cyber Security Corporate na základě nebo v souvislosti se (a) sporem mezi vámi a dodavatelem ohledně smluvních podmínek nebo v souvislosti s nákupem a prodejem jakéhokoli zboží/služeb, (b) vaším porušením ustanovení této smlouvy, nebo (c) jakýmkoli jednáním vás nebo dodavatele, které porušuje jakýkoli zákon, nařízení nebo práva třetí strany.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Informační centrum Cyber Security Corporate spravuje tyto stránky ze svých kanceláří ve Spojených státech amerických. Informační centrum Cyber Security Corporate nijak nezaručuje, že materiály na stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech, a přístup k nim z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Ti, kdo se rozhodnou pro přístup na tyto stránky z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědní za dodržování příslušných místních zákonů. Materiály nesmíte používat ani exportovat v rozporu s vývozními zákony a předpisy USA.

TATO SMLOUVA SE ŘÍDÍ A BYLA SESTAVENA V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY STÁTU NEW YORK, BEZ OHLEDU NA JEHO PRAVIDLA ŘÍDÍCÍ PRÁVNÍ KONFLIKTY. SMLUVNÍ STRANY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE VÝHRADNÍ MÍSTO PRO VŠECHNA SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍ JAKKOLI S TOUTO SMLOUVOU BUDE POUZE VE FEDERÁLNÍM NEBO STÁTNÍM SOUDU PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCE, KTERÁ SE NACHÁZÍ V NEW YORK CITY, NEW YORK, USA.

Pokud je kterékoli ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu považováno za nevymahatelné nebo neplatné, bude se tato smlouva vykládat, jako by v ní takové ustanovení nebylo obsaženo. Žalobu vyplývající z této smlouvy nemůžete podat po uplynutí více než dvou roků od data, kdy došlo k příčině žaloby. Tuto smlouvy ani jakékoli povinnosti nebo práva z ní vyplývající nemůžete bez předchozího písemného souhlasu informačního centra Cyber Security Corporate postoupit, jakýkoli takový pokus o postoupení bude neplatný. S výhradou výše uvedeného bude tato smlouva platit ve prospěch a bude závazná pro povolené nástupce, právní zástupce a pověřence smluvních stran. Bez ohledu na cokoli jiného, kde je zde uvedeno jinak, vztah mezi vámi a informačním centrem Cyber Security Corporate je pouze vztahem nezávislého dodavatele, nic v tomto dokumentu nebude vykládáno tak, aby dalo vznik partnerství, společnému podniku, franšíze, zaměstnání nebo jakémukoli jinému vztahu zastoupení mezi stranami. Je-li kterékoli ustanovení této smlouvy prohlášeno za neplatné soudem s příslušnou jurisdikcí, takové ustanovení bude neúčinné pouze v rozsahu této neplatnosti, takže zbytek příslušného ustanovení a všechna zbývající ustanovení této smlouvy budou nadále platné a účinné. Materiály jsou poskytovány s „OMEZENÝMI PRÁVY“.